- ميگه: توئی؟ کجا بودی؟ پس بيا ديگه!!اگه بدونی چقدر منتظرت بودم، جون می دادی!! بنده من!!!

- ميگه: آره! خودمم! بالاخره اومدم،ولی شرمنده ام دست خالی اومدم، نه نمازي! نه عبادتی! هيچی... هيچی...

- ميگه: خوب کاری کردی!!! اصلا بهم بر می خورد چيزی میاوردی!!! بيا، بيا اينجا ژيش خودم...

حاج ميرزا اسماعيل دولابی(رحمه الله عليه)