ما اگر نمي جنگيديم ...
ما اگر نمي جنگيديم با شرمندگي در برابر جهان ، بايد خرمشهر را محمره تلفظ مي کرديم !
ما اگر نمي جنگيديم بايد با خجالت در برابر چمران ، سوسنگرد را خافجيه مي خوانديم !

ما اگر نمي جنگيديم بايد با شرمندگي در برابر ملت ، خوزستان را عربستان مي ناميديم                                               " مقام معظم رهبری

 

درست در همين ايام نويسنده ، رزمنده و جانباز دفاع مقدس ابوالفضل درخشنده بخی از درد دل ها و خواسته ها و دغدغه هايش را فرموده...

وقتی دل بسوزد ، چه باک که جسم هم بسوزد !