غریبونه...

داری می ری تو از این خونه...

خونه نگو ...

شده ویرونه...

غرببم من .... مرو مرو مرو...