در میان بازار چاوشی می خوانند

هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله