با اسلحه و اشک و دعا می آئیم

وقتی که عزا تمام شد می آئیم

فعلا سرمان به کار هیئت گرم است

غزه تو صبور باش ، ما می آئیم

شمریم اگر روز ستم خاموشیم

خون است اگر آب خنک می نوشیم

آنسوی جهان کرب و بلایی بر پاست

ما هم دلمان خوش است مشکی پوشیم

با پرچم سرخ کربلا می آئیم

با جامه مشکی عزا می آئیم

ای غزه! به خون کشتگانت سوگند

با منتقم دشت بلا می آئییم