به عزیزان یادآور شوید که امید بستن  به مناظره و هر چیز دیگری غیر از خدا شرک و موجب ناکامی ست.پیروزی جز از آن خدا نیست.

ذکر مداوم ما :" حسبنا الله و نعم الوکیل"

 محمود احمدی نژاد