و امروز یک ماهگی آقا محمد محی الدین ما...

اللهم اجعلنا محیی شریعتک