فعلا فقط همین کلمه به ذهنم می آد...

حیران!

سرگردان!

متعجب!

 

مسجد النبی!

حیرانی

بقیع غریب!

حیرانی

مکه معظمه!

 

حیرانی...