سلام

اول اين مطلب مهم روبگم: چون من هميشه از كافی نت كانكت می شم. متاسفانه نمی تونم برای همه وبلاگهائی که می رم.كامنت بذارم.در همين جا از همه عذر خواهی می كنم.

و اما مطالب فاطميه:

سلمان از قول امير المونين (ع) می فرمايد:

پيامبر (ص) به من خبر داد كه ابليس و روسای اصحابش هنگام منصوب كردن آنحضرت مرا به امر خداوند در روز غدير خم حاضر بودند.

آنحضرت به مردم خب رداد كه من نسبت به آنان از خودشان صاحب اختيار ترم و به ايشان دستور داد كه حاضران به غابيان برسانند.

در آن روز شياطين و مريدان از اصحاب ابليس رو به او كردند و گفتند:(( اين امت ، مرود رحمت قرار گرفته و حفظ شده اند.و ديگر تو و مارا به اينان راهی نيست.چرا كه پناه و امام بعد از پيامبرشان به انان شناسانده شد.))ابليس غمگين ، مايوس و محزون رفت.

امير المونين (ع) فرمود: بعد از آن پيامبر (ص) به من خبر داد و فرمود: مردم در سقيفه بنی ساعده با ابوبكر بيعت می كنند بعد از آنكه با حق ما و با دلايل ما استدلال كنند. سپس به مسجد می آيند و اولين كسی كه بر منبر من با او بيعت خواهد كرد پير مردی سالخورده پيشانی بسته، چنين و چنان خواهد گفت. (۱)

سپس خوارج می شود و اصحاب و شياطين و ابليس هايش را مجع می كند.آنان به سجده می افتند و می گويند :(( ای آقای ما،ای بزرگ ما، توبودی كه آدم را از بهشت بيرون كردي))! ابليس می گويد:(( كدام امت پس از پيامبرشان گمراه نشدند؟هرگز!گمان كرده ايد كه من بر اينان سلطه و راهی ندارم؟كار مرا چگونه ديديد هنگامی كه آنچه خداوند و پيامبرش درباره اطاعت او دستور داده بودند ترك كردند.))

و اين همان قول خداوند تبارك و تعالی است كه می فرمايد:(( و لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المومنين)).(( ابليس گمان خود را به آنان درست نشان داد و آنان جز گروهی از مومنين اورا متابعت كردند.)) (۲)

۱) ابليس در حالی كه می گريست گفت :(( سپاس خداوندی را كه مرا نميراند تا تو را در اين مكان ديدم!!! دستت را برای بيعت باز كن.)) ابوبكر هم دستش را دراز كرد و با او بيعت كرد.سپس ابليس گفت: (( روزی است است مثل روز آدم!!!))

۲)سوره سبا: آيه ۲۰

منبع: كتاب سليم بن قيس ص ۱۵۶الی ۱۵۸

با كمی تفكر و تامل در گفته های شيطان رانده شده می توان به خيلی چيزها پی برد.........بقيه اش با خودتان

تا چهارشنبه بعد

اللهم عجل لوليك الفرج