السلام عليک يا فاطمه الزهرا (س)

همون طور که قبلا گفتم نوشته های قبلی اين مطلب پاک شد و فقط شعر رو گذاشتم از همه عزيزان التماس دعا دارم. و انشاء الله امروز عازم مشهعد هستم و دعاگو و نادب الزياره شما عزيزان.حلالمون کنيد .........التماس دعا

زمانی با توبودم آشناتر ..... به دريای عظيم تو گداتر

چنين الوده دنيا نبودم ..... که بودم در حضورت با حيا تر

ندارم انکه عيبم را بگويد  ..... نگردم تا به غفلت مبتلا تر

زمانی جبه بود و خيمه هايش ..... نديدم زآن زمانه با صفاتر

دوکوهه شاهد اين گفته باشد ..... سخر ها با تو بودم همهنوا تر

چه می کردند ياران سخر خيز ..... که می گشتند پاک و با صفاتر

ندانستم قدر لحظه ها را ..... که می گشتم از دنيا جداتر

به يا زهرا(س) توسل می نمودم ..... که باشد از همه مشکل گشاتر

مولانا يابن الزهرا(س)

تورا بايد کنار سجده ها جست ..... ميان گريه های بی صداتر

اگر در هردوعالم هم بگردم ..... نخواهم يافت از تو با وفا تر

دعايت گر نصيب ما نباشد ..... دل ما سائل زهرا (س) نباشد

نگاهت گر نصيب من نباشد ..... عيادت قسمت نوکر نباشد