...

و درود بفرست بر بتول پاک ... فاطمه دختر پيمبرت و پاره تن< دل خالص و جگر پاره او و هديه و تخفه ای که از تو به ان حضرت رسيد.

در اين کناره گيری نشانه ای بر عظمت مقام حضرت فاطمه (س)‌، بانوی بانوان جهان است، بدان پايه که بيان را يارای شرح ان نيست،‌ شايد اختصاص ميوه بهشتی به خرما و انگور(يا سيب)به خاطر کثرت برکت ان دو و منافع بسياری است که از انها حاصل می شود، زيرا در ديگر درختان اين همه منفعت و برکت نيست و با توجه بر اينکه اين دو ميوه از زيادتی گِل آدم (ع) به وجود امده اند،‌ بعيد نيست که اين خود اشاره به کثرت بهره و فايده اين نسل پاک با برکت و زيادتی ذريه و فرزندان انها داشته باشد، که اگر توفيق باشد در اينده به ان اشاره خواهد شد.

هنگامی که زمان حامله شدن به فاطمه فرا رسيد، جبرئيل به فرمان خداوند بر پيامبر نازل شده به ان حضرت دستور  داد که از مردم کناره گيری کند و رفت و امد با انان نداشته باشد، گوشه ای خلوت و بی رفت و آمد را برگزيند و به عبادت و پرستش الهی مشغول شود و حتی يک لقمه از غذاهای دنيوی نخورد و يک جرعه از اين ابها نياشامد ، بلکه مرتی روزه بگيرد و با خرما ، انجير يا سيب افطار نمايد.تا اينکه نطفه او از غذای بهشتی منعقد گردد، پس از انکه اصل ان نطفه در شب معراج با خوردن ان ميوه های پاکيزه شکل گرفته و موجود شده بود( اين نيز دليل ديگری بر نام انسيه الحوراء که در قبل نيز گذشت)

التماس دعا.........اللهم عجل لوليک الفرج

اگر توفيق بود باز هم ادامه دارد.......