سليم می گويد: از سلمان و ابوذر و مقداد حديثی از قول پيامبر (ص) شنيدم که فرمودند:(( هر کس بميرد در حاليکه امامی نداشته باشد به مرگ جاهليت از دنيا رفته است.))

سليم اين حديث را بر جابر و ابن عباس عرضه کرد.ان دو گفتند: سلمان و ابوذ و مقداد راست گفته اند.ما هم در اين حديث حاضر بوديم و از پيامبر شنيديم.

سلمان عرض کرد: يا رسول الله، شما فرموديد (( هر کس بميرد و امامی نداشته باشد(امامی بر او نباشد) به مرگ جاهليت مرده است)) يا رسول الله، اين امام کيست؟

حضرت فرمودند: ای سلمان، از اوصياء من اند.هر کس از امتم بميرد و امامی که او را بشناسد نداشته باشد به مرگ جاهليت مرده است.اگر نسبت به او جاهل باشد و با او دشمنی کند مشرک است و اگر نسبت به او جاهل باشد ولی با او دشمنی نکند و با دشمن او هم دوستی نکند چنين کسی جاهل است ولی مشرک نيست.

اسرار ال محمد(ص)ص ۷۳۵و ۷۳۶

يکی از مطالبی که در اينجا مورد اهميت قرا دارد دشمن شناسی است.که تی دوستی با دشمنان اهل بيت کمتر از دشمنی با ايشان نيست.

حرف اخرم:

آرزوهام خدا جون سرآب نشه ..........حرم ارباب من خراب نشه

ادامه دارد...