السلام عليک يا انصار رسول الله

 

السلام عليک يا انصار روح الله

 

بار ديگر درب شهادت به روی يکی ديگر از عاشقان اين راه باز شد و شاعر بزرگ و جوان سال و بسيجی ((سپهر ))‌پس سالهعا تحمل درد و رنج و چندين روز بستری در بيمارستان به دليل عوارض شيميائی به درجه شهادت نائل گرديد.

تشييع پيکر مطهر آن شهيد در روز دو شنبه ۳۰ شهريور ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) تشييع خواهد شد.

اشعاری از آن شهيد بزرگوار :

يک کوچه غيرت ای قلندر تا علی مانده است

شمشير بر دارد هر آنکس با علی مانده است

ديشب تمام کوچه های کوفه را گشتم

تنها علی، تنها علی، تنها علی مانده است

ای ماه ماهتاب، آهسته تر اينجا قدم بگذار

در جذر و مد چاه يک دريا علی مانده است

از خيل مردانی که می گفتند می مانيم

انگار ابن ملجم با علی مانده است

ای مرد بر تيغت مبادا خاک نشيند

بر خيز تا برخاستن يک يا علی مانده است

و اين هم به اون افراد به قول رهبر : به ظاهر خودی

هميشه صحبت روز مصاف می کرديد

وناگهان دم رفتن غلاف می کرديد

شما کنار همين مردهای کوچک سال

چه ادعای بزرگ و گزاف می کرديد

تمام خلوتتان را حرام پر می کرد

به پيش چشم خدا هم خلاف می کرديد

شما که بادل خود جنگ داشتيد، چه طور ؟

هميشه داوری اختلاف می کرديد

شبی که خانه خوردشيد را خدا می ساخت

شما به دور چه سنگی طواف می کرديد

تمام آنچه نگفتيد خوب می دانيم

چه خوب بود که خود اعتراف می کرديد

----------

ای چهر های رنگ و ريا پيشه دروغ

روئيده در وجود شما ريشه دروغ

نوشيده ايد خون تمام قبيله را

در روز های فاجعه با شيشه دروغ

درگير و دار اين همه بازار رنگها

گرديده راه کسب شما پيشه دروغ

با اين همه حقيقت روشن، هنوز هم

غرق ايد تا هميشه در انديشه دروغ

وقتی که شيرها برشند از چهار سود

راه گريز نيست از اين بيشه دورغ