سلام. اين واقعه را به تمام مردم شهيد پرور ايران تسليت می گويم و با همه عزيزان داغدار و زلزله زده احساس همدردی ميکنم .انشاء الله از اين وقايع درس خوبی بگيريم و به ياد آوريم که هيچ يک حتی از يک لحظه آينده خود نيز با خبر نيستيم. در اينجا جا دارد از تمام افرادی که هر گونه کمکی از کمک مالی گرفته تاکمکهای معنوی جهت برطرف شدن قسمتی از نيازهای اين آسيب ديدگان انجام داده اند قدردانی کنم... عجرکم عندالله.

شفای تمام مجروحين اين حادثه و تمام مريضهای اسلام صلوات

اللهم عجل لوليک الفرج