مراسم سالگرد شهيد ابوالفضل اسماعيلی جوان شهادت طلب ۱۹ ساله که در راه دفاع از حريم مقدس علوی پس از سرنگونی يک فروند بالگرد آپاچی اشغالگران آمريکائی به فيض شهادت نائل گرديد به شرح زير می باشد:

حضور شما مشت محکمی بر دهان ظالمان خواهد بود....

راستی اگر بسيج جهانی مستضعفين تشکيل شده بود، چه کسی جرات اين همه ظلم و جنايت را داشت؟                        امام خمينی (ره)