اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فيه القرآن وفاترضت علی عبادک فيه الصيام

ممنونتم که به من اجازه دادی تا بار ديگر خودمو قاطی بندگان خوبت قرار بدم و و خودمو شبيه امام زمانم کنم و به ظاهر روزه بگيرم.ولی چه روزه ای؟ روزهای که به مضمون فرموده امام صادق (ع) چشم و گوش و زبان انسان روزه نباشه ديگه چه روزه ای است؟ من لياقت اين ماه قشنگ و اين همه مهر و عطوفت تو رو نداشتم. شکرت ای خدا.........

صل علی محمد و آل محمد

درود و صلوات خاصه ات به پيامبرو اهل بيت پاک و مطهرش که هر چه من دارم از اين خاندان کرم دارم.به راستی اگه من اين ها رو نداشتم چه می کردم.به چه نوری هدايت می شدم؟

وارزقنی حج بيتک الحرام فی عام هذا و فی کل عام

يعنی ميشه امسال منم لباس احرام بپوشم و محرم بشم.يعنی ميشه توی صحرای عرفات روزه عباس (ع) رو بخونمو آقامو زيارت کنم.يابن الحسن....قربون اون لباس احرامت.قربون اون احرام بستنت.قربون طوافت و لبيک لبيک گفتنت.قربون سنگ پرتاب کردنت.منم بخر.منو ببر برای زيارت مادرت می دونم لياقت ندارم ولی تو می تونی لياقتش رو بهم بدی.

واغفرلی تلک الذنوب العظامُ فانه لا يغفرها غيرک

اين همه گناههائی رو که با اون اومدم به مهمونيت رو فقط برای تو اوردم.آخه چيز ديگه نداشتم که بيارم.نمی خوای لباس های کثيف و آلوده مهمونت رو عوض کنی.آخه خودت دعوتم کردی و گفتی: دعيتم الی ضيافت الله....نمی خوای بدن کثيف و. آلوده مهمونت رو بشوری؟ تو که از دل من خبر درای.تو که به کارهای من علم داری.به حسين . به علی ..به العفو زهرا(س) منو ببخش..

يا رحمن و يا علام.....

الهی العفو........