یا الله

 

گاهی چنان بدم که مبادا ببینیم     

حتی اگر به دیده رویا ببینیم

من صورتم به صورت شعرم شبیه نیست  

بر این گمان مباش که زیبا ببینیم

شاعر شنیدنی است_ ولی میل میل توست  

 آماده ای که بشنویم، یا ببینیم

این واژه ها صراحت تنهایی منند    

با این همه_ مخواه که تنها ببینیم

مبهوت میشوی اگر از روزن ات_ شبی    

بی خویش_ در سماع غزلها ببینیم

یک قطره ام_ و گاه چنان موج میزنم_     

_در خود، که ناگزیری دریا ببینیم

شب های شعر خوانی من بی فروغ نیست  

 اما تو با چراغ بیا تا ببینیم

 

حرف دل است ....

اینطور فرموده اند ...