یا الله

 

نه مثل ساره اي و مريم نه مثل آسيه و حوا

فقط شبيه خودت هستي فقط شبيه خودت زهرا

اگر شبيه كسي باشي شبيه نيمه شب قدري

شبيه آيه تطهيري شبيه سوره اعطينا

شناسنامه تو صبح است پدر تبسم و مادر نور

سلام ما به تو اي باران، درود ما به تو اي دريا

كبود شعله ور آبي سپيده طلعت مهتابي

به خون نشستن تو امروز به گل نشستن تو فردا

بگيرآب و وضويي كن به چشمه سار فدك امشب

نماز عشق بخوان فردا به سمت قبله عاشورا

 

الهم صل علي فاطمه و ابيها و بعلها و بني ها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك