آن کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟!!

فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟!!

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی!!

دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟!!

فتامل فیه...

اللهم عرفنی نفسک، فانّک ان لم تعرفنی نفسک، لم اعرف رسولک

اللهم عرفنی رسولک، فانّک ان لم تعرفنی رسولک، لم عرفنی حجتک

اللهم عرفنی حجتک، فانّک ان لم تعرفنی حجتک، ضللت عن دینی ...

 

التماس دعا در هنگام افطار و شبهای قدر...

اللهم عجل لولیک الفرج