اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من رمضان...فاغفر لنا فی ما بقی منه...

       ماه هم از نیمه گذشت... اما... خیلی خیلی التماس دعا دارم.. برای همه دعا کنید... یا هادی المضلین...

حرفی ندارم...