هواپيما داشت مي رفت اصفهان ...خبر رسيد موتور هواپيما از کار افتاده...يه دفعه توي هواپيما همهمه به پا شد..هر کي يه چيز مي گفت يکي مي گفت : اي خدا کمکم کن؛ زنده بمونم آدم ميشم... خمسمو مي دم ..زکاتمو مي دم.....يکي مي گفت: يا امام رضا(ع).. يکي يا ابالفضل(ع) يکي مي گفت: ۵ تاگوسفند نذر مي کنم...هواپیما نشست زمين...همه گفتند: عجب خلبان ماهري..دمش گرم.... ففيه تامل...