یا حق

دلم تنگ شده برای بقیع.

دلم تنگشده برای بین الحرمین.

دلم تنگ شده برای وادی السلام.

حتی دلم تنگ شده برای گلزار شهدای خودمان.

چشم هایم را  می دوزم به جاده. خورشید دارد بالا می آید. شاید یکی از همین روزها تو هم با خورشید بیایی...