آتش زدند هستی اسلام و مسلمین...

آتش زدند هستی اسلام و مسلمین...

یابن الحسن ببخش که کاری نکرده ایم..

خبر تاسف بار و ننگین بار را همه شنیده ایم. وقتی این خبر رو شنیدم یاد داستان حمله به کعبه افتادم.داستان ابابیل و شترهای جد پیامبر عزیزمان.

اری این فرآن صاحبی دارد و ما نیز صاحبی داریم. فردا کوچکترین قدم خود را برای نشان دادن غیرت دینی و پایبندی به راه و اطمینان به مسلکمان؛ همراه با تمامی اقشار مسلمین بر خواهیم داشت.

اولین گام:

فردا دوشنبه ٢٢شهریور١٣٨٩ ساعت ١۶مقابل دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران (سفارت سوئیس)

/ 0 نظر / 4 بازدید